Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Jiří Fröhlich - Smart Dating (dále jen Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pan Jiří Fröhlich, IČO 032 50 261, se sídlem na adrese Jizerská 559, 513 01, Semily, (dále jen „Organizátor“) pořádá v předem stanovených a zveřejněných termínech společenské události pod názvem Smart Dating party (dále jen „Akce“) určené široké veřejnosti.

1.2. Uživatel svojí registrací na www.seznamovaci-vecer.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

2. Podmínky účasti na Akci

2.1 Účastníkem Akce může být pouze osoba, která dosáhla věk 18 let, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a uhradila účastnický poplatek dle aktuálního ceníku vyhotovovaného a zveřejňovaného Organizátorem na internetových stránkách https://www.seznamovaci-vecer.cz/ (dále jen „Účastník“).

2.2 Účastník se registruje za účelem účasti na Akci prostřednictvím webové stránky https://www.seznamovaci-vecer.cz/ (dále jen „Registrace“).

3. Odpovědnost Organizátora

3.1 Organizátor neodpovídá za správnost informací, které mu Účastník poskytne během Registrace, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít pro průběh Akce. Může se tak jednat například o nepravdivé informace o vzdělání nebo věku Účastníka a další.

3.2 Organizátor dále nenese odpovědnost za protizákonné či společensky nevhodné chování Účastníka, a to jak na Akci, tak po jejím skončení.

4. Místo konání Akce

4.1 Akce se pořádá v prostorách, které umožňují jeji nerušený průběh. Místo konání Akce je Účastníkovi oznámeno předem, v dostatečném předstihu před zahájením Akce.

5. Výběr Akce

5.1 Organizátor na základě vyplněných údajů Účastníka doporučuje Účastníkovi nejvhodnější Akci. Takové doporučení odráží snahu Organizátora sdružovat na Akci osobnostně podobné typy osob. Organizátor nenese odpovědnost za vnímané povahové rozdíly mezi osobami zúčastněnými na Akci a Organizátorovi z těchto rozdílů neplynou žádné závazky ani povinnosti. Tímto není dotčen článek 8. těchto Obchodních podmínek.

5.2. Organizátor má právo odmítnout účast na Akci Účastníkovi, který se Smart dating party účastnil opakovaně. Organizátor tak umožňuje setkání více různých Účastníků a zabraňuje opakovanému setkání stejných Účastníků. Pokud dojde ke zrušení účasti po uhrazení poplatku Účastníkem, Organizátor vrátí Účastníkovi poplatek za Akci v plné výši.

6. Rezervace a úhrada účastnického poplatku

6.1 Registrací dává Účastník Organizátorovi najevo svůj zájem účastnit se Akce. Závazná rezervace účasti na konkrétní Akci vzniká až po uhrazení účastnického poplatku Účastníkem (dále jen „Poplatek“).

6.2 Poplatek je možné platit prostřednictvím:

(i) bankovního převodu na účet Organizátora č. 2400633308 / 2010 (Fio Banka), nebo

(ii) platební karty způsobem on-line.

(iii) výjimečně je možné poplatek zaplatit i osobně přímo zástupci Organizátora na místě konání Akce.

6.3 Poplatek se považuje za uhrazený momentem jeho připsání na účet Organizátora uvedený v článku 4.2 (i) těchto Obchodních podmínek.

6.4 Poplatek je Účastník povinen hradit předem, tj. před zahájením Akce, na níž se má zúčastnit.

6.5 V případě rezervace termínu s předstihem je nutné poplatek Účastníkem uhradit do 5 pracovních dní (koná-li se akce dříve, pak nejpozději před zahájením Akce)

6.6 V případě, že Účastník neuhradil Poplatek před zahájením Akce nebo uhradil pouze jeho část, účast na Akci mu nebude umožněna.

7. Průběh Akce a její vyhodnocení

7.1 Účastníci jsou povinni dbát na Akci pokynů Organizátora ohledně organizace průběhu Akce. Zejména jsou povinni dodržovat zasedací pořádek a délku rozhovorů s dalšími osobami zúčastněnými na Akci.

7.2 Účastník si na papír poskytnutý zástupcem Organizátora dělá poznámky o tom, zda chce nebo nechce poskytnout svou emailovou adresu konkrétní další osobě zúčastněné na Akci. Tento soupis odevzdává Účastník po skončení Organizátorovi, který na jeho základě provede vyhodnocení.

7.3 Pokud si dva Účastníci chtějí vzájemně vyměnit kontakt a tuto skutečnost vyznačí Organizátorovi podle předchozího odstavce na poskytnutém papíře, Organizátor jim zprostředkuje vzájemnou výměnu jejich kontaktů, které mu byly poskytnuty.

8. Záruka poskytnutá Organizátorem a vrácení Poplatku Účastníkovi

8.1 Účastník má právo vyjádřit svou nespokojenost s jakýmikoli skutečnostmi týkajícími se Akce, zejména pokud se jedná o průběh a organizaci Akce, poskytování plnění ze strany Organizátora a vnímanou kvalitu ostatních osob zúčastněných na Akci.

8.2 V případě, že Účastník projeví svoji nespokojenost dle článku 8.1 těchto Obchodních podmínek nejpozději do konce kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém se Akce, na níž se Účastník zúčastnil, popřípadě měl zúčastnit, konala, Organizátor vrátí Účastníkovi uhrazený Poplatek ve výši, v jaké ho Účastník před zahájením Akce uhradil.

8.3 Organizátor má právo dotázat se Účastníka na důvody případné nespokojenosti dle článku 8.1 těchto Obchodních podmínek za účelem zjišťování informací užitečných pro zlepšení služeb poskytovaných Organizátorem Účastníkovi.

8.4 Organizátor má právo učinit jiný návrh na řešení případně vzniklé nespokojenosti na straně Účastníka dle článku 8.1 těchto Obchodních podmínek, než je vrácení Poplatku uhrazeného Účastníkem. Účastník má však nadále právo takový jiný návrh nepřijmout a trvat na vrácení Poplatku.

8.5 Vrácení Poplatku Organizátorem Účastníkovi není podmíněno poskytnutím jakéhokoliv vysvětlení své nespokojenosti ze strany Účastníka ani žádným schválením ze strany Organizátora.

9. Zrušení účasti na Akci Účastníkem

9.1 Účastník má právo odvolat svou účast na Akci před jejím zahájením. V případě, že tak učiní nejméně sedm (7) kalendářních dnů před zahájením Akce, vrátí mu Organizátor Poplatek nebo mu umožní přijít na Akci konající se v jiném termínu. V případě, že tak učiní méně než sedm (7) kalendářních dnů před zahájením Akce, Organizátor má právo si Poplatek ponechat v plné výši.

10. Zrušení Akce Organizátorem

10.1 Organizátor má právo zrušit konání Akce před jejím zahájením, a to zejména z důvodu, že se nepodaří naplnit minimální kapacitu účasti na Akci. Organizátor uvědomí Účastníka o zrušení Akce prostřednictvím emailu, telefonu nebo osobně.

10.2 V případě zrušení Akce Organizátorem vrací Organizátor Poplatek Účastníkovi nebo mu umožní účast na Akci s jiným termínem konání.

Minimální kapacita pro konání jedné Akce je šest (6) mužů a šest (6) žen.

11. Ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt (info@smart-dating.cz) pro vyřešení nastalé situace.

13. Změny Obchodních podmínek

13.1 Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

14. Přechodná ustanovení

14.1 Dosavadní obchodní podmínky Organizátora účinné od 24.5.2016 se tímto ruší. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

14.2 V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obchodních podmínek, která ke dni nabytí účinnosti těchto Obchodních podmínek nastává, bude Účastníkovi vrácen uhrazený Poplatek, v důsledku čeho nebude takový Účastník oprávněn zúčastnit se Akce. Tento nesouhlas musí Účastník vyjádřit před zahájením Akce, jíž se měl zúčastnit. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.